Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Triedy Rozvrh Dokumenty školy Známky Digitálna knižnica 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Email školy: zsnalnmnv@gmail.com
Telefón: 032 7461812, 032 7461814-vedenie školy
032 7461811-ekonomický úsek
032 7461813-vedúca školskej jedálne
Adresa školy: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Riaditeľka školy: Mgr. Želmíra Haláková
Utorok 1. 9. 2015

Fotogaléria

Mapa

Novinky

 • Zoznamy žiakov prvého a piateho ročníka

 • Informácie o stravovaní v školskej jedálni

  Strava v školskej jedálni bude vydávaná od 3. 9. 2015.

  Spôsob úhrady: poštová poukážka, trvalý príkaz, internet. (Prima Banka 5836614005/5600, do správy pre prijímateľa treba uviesť meno, priezvisko a triedu)

  Platbu za stravu je nutné uhradiť do 15. dňa v mesiaci.

  Denný poplatok za odoberané jedlo na nákup potravín: žiaci 1. stupeň - 1,01 Eur, žiaci 2. stupeň - 1, 09 Eur, desiata - 0,29 Eur.

 • Začína sa nový školský rok 2015/2016

  Otvorenie školského roku 2015/2016 bude 2. septembra 2015 o 8.00 h.
  Vyučovanie začína 3. septembra.

  Školský klub detí začne pracovať 3. septembra 2015 o 6. 00 h.
  Školská jedáleň bude v prevádzke od 3. septembra. Záujem o stravovanie nahlásia žiaci triednemu učiteľovi. Mliečna desiata bude k dispozícii od októbra.

 • Finančná gramotnosť

  Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

  Zvyšovanie informovanosti žiakov v oblasti finančnej gramotnosti je jednou z hlavných úloh výchovno - vyučovacieho procesu na základných a stredných školách. Táto téma je obsiahnutá v učebných osnovách všetkých predmetov.

 • Nové výberové konanie na vedúcu ŠJ

  Riaditeľka Základnej školy,  Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom  v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

  VEDÚCA/VEDÚCI ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

 • Letné športové hry

  Naši žiaci sa zúčastnili letných športových hier a dosiahli tu veľmi pekné výsledky. Víťazom blahoželáme :-)

  Letne_sportove_hry_deti.docx

  https://zs4nmnv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=0

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia!
  Blíži sa koniec školského roka. Pozývame Vás na posledné RZ, ktoré sa uskutoční dňa 8. 6. 2015 o 16.hodine. Príďte sa informovať o prospechu a správaní Vašich detí.